Podmínky použití

1. Přijetí podmínek
Pokaždé, když používáte nebo způsobujete přístup k této webové stránce, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami, a to jak časově, tak s upozorněním nebo bez upozornění. Kromě toho, pokud používáte konkrétní službu na těchto stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek, budete podléhat jakýmkoli pravidlům nebo směrnicím vztahujícím se na tyto služby a budou zahrnuty odkazem do těchto smluvních podmínek.

2. Popis služby
WebInk v současnosti poskytuje uživatelům přístup k bohaté sbírce zdrojů včetně různých komunikačních nástrojů, fór, nákupních služeb a personalizovaného obsahu své sítě vlastností (dále jen "služba"). Rozumíte také a souhlasíte s tím, že služba může obsahovat reklamy a že tyto reklamy jsou pro WebInk nezbytné k poskytování služby. Jste také rozuměli a souhlasíte s tím, že služba může obsahovat určité komunikace z WebInk, jako jsou oznámení o službách, správní zprávy a Newsletter WebInk a že tato komunikace jsou považována za součást členství WebInk a nebudete moci nezúčastněte se jejich přijetí. Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré nové funkce, které rozšíří nebo vylepšují současnou službu, včetně vydání nových vlastností WebInk, podléhají TOS. Chápete a souhlasíte s tím, že služba je poskytována jako "AS-IS" a WebInk nepřebírá žádnou odpovědnost za včasnost, smazání, nesprávné doručení nebo neúspěšné ukládání komunikačních nebo personalizačních nastavení uživatele.

3. Registrace
Vzhledem k tomu, že používáte službu, uvedete, že jste ve věku zákonné k vytvoření závazné smlouvy (máte nejméně 18 let) a nejste osobou, která by mohla být oprávněna přijímat služby podle právních předpisů Spojeného království nebo jiné příslušné jurisdikce . Souhlasíte také s tím, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak je vyžadováno registračním formulářem služby (tyto informace jsou "registrační údaje"), (b) udržovat a neprodleně aktualizovat registrační údaje, skutečné, přesné, aktuální a úplné a (c) souhlasí s vytvořením pouze jednoho účtu na osobu. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, ne aktuální nebo neúplné nebo WebInk má důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, ne aktuální nebo neúplné, WebInk má právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout veškeré současné nebo budoucí používání služby (nebo její části).

4. Zabezpečení účtu
Po dokončení procesu registrace služby obdržíte heslo a označení účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a jsou plně zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dojde na základě vašeho hesla nebo účtu. Souhlasíte s tím, že okamžitě oznámíte společnosti WebInk jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo účtu nebo jakéhokoli jiného porušení bezpečnosti. WebInk nemůže a nenese odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení této kapitoly 4.

5. Uživatelské chování
Chápete, že veškeré informace, údaje, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy nebo jiné materiály ("obsah"), původem. To znamená, že vy, a nikoliv WebInk, nesete úplnou odpovědnost za veškerý obsah, který jste prostřednictvím služby odeslali, odeslali, odeslali e-mailem, vysílali nebo jinak zpřístupnili. Společnost WebInk nekontroluje obsah zveřejněný prostřednictvím služby a jako takový nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu tohoto obsahu. Chápete, že tím, že používáte Službu, můžete být vystaveni obsahu, který je urážlivý, neslušný nebo nevhodný. Za žádných okolností nebude společnost WebInk zodpovědná za jakýkoli obsah, včetně, ale nikoliv výlučně, za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku použití jakéhokoli Obsah je zveřejněn, odeslán emailem, přenášen nebo jinak dostupný prostřednictvím služby.
Souhlasíte s tím, že Službu nepoužíváte k:
(a) odkazovat, odesílat, odesílat, odesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je dospělý v přírodě, nezákonný, škodlivý, vyhrožující, zneužívající, obtěžující, nenávistné nebo rasově, etnicky nebo jinak nežádoucí;
(b) jakýmkoli způsobem poškozují nezletilé osoby;
(c) vydávat se za jakoukoli osobu nebo entitu, včetně, ale nikoliv výlučně, úředníka WebInk, vedoucího fóra, průvodce nebo hostitele, nebo falešně uvést nebo jinak nesprávně prezentovat vaši příslušnost s osobou nebo subjektem;
(d) vytvářet hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory, aby zakryly původ jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím služby;
(e) odkazovat, odesílat, odesílat, zasílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který nemáte právo zpřístupnit na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvních či svěřeneckých vztahů (jako jsou vnitřní informace, chráněné a důvěrné informace získané nebo zveřejněné jako součást pracovních poměrů nebo podle dohod o nediskriminaci);
(f) odkazovat, odesílat, odesílat, zasílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva ("práva") jakékoli strany;
(g) odkazovat, odesílat, odesílat, zasílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakoukoli nevyžádanou nebo neautorizovanou reklamu, propagační materiály, "nevyžádanou poštu", "spam", "řetězové dopisy", "pyramidové schémata" , s výjimkou těch oblastí (např. obchodů), které jsou pro tento účel určeny (přečtěte si prosím naše kompletní zásady týkající se spamu);
(h) odkazovat, odesílat, odesílat, odesílat e-maily, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál obsahující softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
(i) narušit normální tok dialogu, způsobit, že se obrazovka "posouvá" rychleji, než ostatní uživatelé služby mohou psát nebo jinak jednat způsobem, který negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů zapojit se do výměn v reálném čase;
(j) zasahovat nebo narušit Službu nebo servery nebo sítě připojené ke Službě nebo neuposlechnout jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených ke Službě;
(k) záměrně nebo neúmyslně porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo včetně, ale bez omezení, předpisů vyhlášených Komisí pro cenné papíry a burzy v USA, jakákoli pravidla jakékoli národní nebo jiné výměny cenných papírů, včetně, Burza cenných papírů v New Yorku, americkou burzu cenných papírů nebo NASDAQ a veškeré právní předpisy;
(l) "stonku" nebo jiným způsobem obtěžovat jiný; nebo
(m) shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o ostatních uživatelích.
(n) pokusit se zfalšovat provoz, aby se vydělávaly, neomezovaly se na automatizovanou "počítačovou" provoz, zamaskování provozu přes anonymní servery proxy, "skrývání" služby libovolnou metodou.
(o) zaregistrovat více než jeden účet na osobu, s výjimkou případů, kdy je účet vydavatele a jeden je účet inzerenta. Pokud se zjistí, že vydavatel se sám odkázal, postoupí provizní komise.
(p) nabízejí jakoukoli formu pobídky uživatelům, kteří kliknou na odkaz WebInk, neomezují se na body / bonusy / peníze / dárky / provoz nebo výměnu odkazů.

Berete na vědomí, že společnost WebInk může nebo nemusí předběžně zobrazovat obsah, avšak WebInk a její určení mají právo (nikoliv však povinnost) dle vlastního uvážení PRE-SCREEN, odmítnout nebo přesunout obsah (nebo Účet), který je k dispozici prostřednictvím služby. Bez omezení výše uvedeného bude mít WebInk a jeho určení právo odstranit jakýkoli obsah nebo účty, které porušují TOS, nebo je jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že musíte zhodnotit veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli obsahu nebo účtů, včetně důvěryhodnosti, úplnosti nebo užitečnosti tohoto obsahu. V tomto ohledu berete na vědomí, že se nesmí spoléhat na obsah ani na účty vytvořené WebInk nebo zaslané do WebInk, včetně informací v informačních panelech WebInk a ve všech ostatních částech Služby.
Berete na vědomí, souhlasíte se souhlasem a souhlasíte s tím, že WebInk může přistupovat, uchovávat a zveřejňovat informace o vašem účtu a obsah, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v dobré víře, že takové uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro: s právním postupem; (b) prosazovat TOS; (c) reagovat na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran; (d) reagovat na vaše požadavky na služby zákazníkům; nebo (e) chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost WebInk, jeho uživatelů a veřejnosti.
Chápete, že technické zpracování a přenos služby, včetně vašeho obsahu, může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení.
Chápete, že služba a software obsažené v rámci služby mohou obsahovat bezpečnostní komponenty, které umožňují ochranu digitálních materiálů, a použití těchto materiálů podléhá pravidlům pro používání stanoveným společností WebInk a / nebo poskytovateli obsahu, kteří poskytují službě obsah. Nesmíte se pokusit přepisovat nebo obcházet některá z pravidel použití, která jsou součástí služby. Jakákoli neoprávněná reprodukce, publikace, další šíření nebo veřejná výstava materiálů poskytovaných v rámci služby, zcela nebo částečně, je přísně zakázána.

6. Předložený obsah
Společnost WebInk nemá nárok na vlastnictví obsahu, který odešlete nebo zpřístupníte pro zařazení do služby. Vzhledem k obsahu, který předkládáte nebo zpřístupňujete pro zařazení do veřejně přístupných oblastí služby, udělujete WebInk následující celosvětové licence bez licenčních poplatků a neexkluzivní licence, podle toho, která platí:
- Pokud jde o Obsah, který předkládáte nebo zpřístupňujete pro zařazení do veřejně přístupných oblastí WebInk, licence na používání, distribuci, reprodukci, úpravu, úpravu, veřejný přenos a veřejný zobrazování tohoto obsahu ve službě výlučně za účelem poskytování a podporovat konkrétní službu, kterou byl takový obsah předložen nebo zpřístupněn. Tato licence existuje pouze po dobu, po kterou budete pokračovat v začleňování takového obsahu do služby a ukončíte v okamžiku, kdy jej odeberete, nebo bude WebInk tento obsah odebrat ze služby.
- V souvislosti s fotografiemi, grafikou, zvukem nebo videem, které předkládáte nebo zpřístupníte pro zařazení do veřejně přístupné oblasti služby, licence k používání, distribuci, reprodukci, úpravě, úpravě, veřejnému zobrazování a veřejnému zobrazování tohoto obsahu v rámci služby pro účely, pro které byl tento obsah předložen nebo zpřístupněn. Tato licence existuje pouze po dobu, po kterou budete pokračovat v začleňování takového obsahu do služby a ukončíte v okamžiku, kdy jej odeberete, nebo bude WebInk tento obsah odebrat ze služby.
- Pokud jde o obsah jiné než fotografie, grafiku, zvuk nebo video, které předkládáte nebo zpřístupníte pro zařazení do veřejně přístupných oblastí služby, je trvalá, neodvolatelná a plně sublicenční licence používat, distribuovat, reprodukovat, upravovat, převádět, veřejně provádět a veřejně zobrazovat takový obsah (zcela nebo zčásti) a začleňovat takový obsah do jiných děl v libovolném formátu nebo médiu, které jsou nyní známé nebo později vyvinuty.
Veřejně přístupné oblasti služby jsou takové oblasti WebInk, které WebInk zamýšlí poskytnout široké veřejnosti. Například veřejně přístupné oblasti služby obsahují zprávy a zdroje WebInk, které jsou přístupné jak členům, tak návštěvníkům. Veřejně přístupné oblasti služby však nezahrnují části služby WebInk, které jsou omezeny na členy, služby WebInk určené pro soukromou komunikaci, jako jsou soukromé zprávy nebo oblasti mimo WebInk, jako jsou části webů World Wide Web které jsou přístupné přes hypertextové nebo jiné odkazy, ale nejsou hostovány nebo zobrazovány WebInk.

7. Platba
Platby z WebInk jsou prováděny prostřednictvím služby PayPal. Payoneer, Bitcoin, Webmoney nebo Payza prvního dne každého měsíce. Minimální částka, která je k dispozici pro stažení, je 500 Kč pro všechny platební metody.

8. Zisk
WebInk vám zaplatí vydavateli 50% výnosu vygenerovaného prostřednictvím reklam zobrazených ve službě související s vaším účtem.

9. Výchozí hodnoty
Pokud ve službě nejsou žádné inzerenti pro vaši demografickou statistiku provozu, zobrazí se "výchozí" reklama. Výchozí reklamy nejsou hrazeny WebInk.

10. Adresy URL služby
WebInk neodstraní žádné "adresy URL" přidružené k vašemu účtu, pokud není některý z uvedených podmínek porušen.

11. Odškodnění
Souhlasíte s tím, že budete odškodnit WebInk a jeho dceřiné společnosti, přidružené společnosti, důstojníky, agenty, spolupracovníky nebo jiné partnery a zaměstnance, a to bez ohledu na nárok nebo požadavek, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, nebo vyplývající z obsahu, který odešlete, zašlete, přenášíte nebo zpřístupníte prostřednictvím služby, vašeho používání služby, vašeho připojení ke službě, porušení TOS nebo porušení jakýchkoli práv jiného.

12. Žádný další prodej služby
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, obchodovat, prodávat nebo využívat pro jakékoliv komerční účely, jakoukoli část Služby (včetně vašeho WebInk ID), používání Služby nebo přístup k Službě.

13. Změna služby
Společnost WebInk si vyhrazuje právo kdykoliv a čas od času změnit nebo dočasně nebo trvale ukončit službu (nebo jakoukoli její část) s upozorněním nebo bez upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost WebInk nebude vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení služby.

14. Ukončení
Souhlasíte s tím, že společnost WebInk může za určitých okolností a bez předchozího oznámení okamžitě ukončit váš účet WebInk a přistupovat k této službě. Příčina takového ukončení zahrnuje mimo jiné (a) porušení nebo porušení TOS nebo jiných zakotvených dohod nebo pokynů, (b) žádostí orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních agentur, (c) (d) ukončení nebo podstatná změna služby (nebo její části), (e) neočekávané technické nebo bezpečnostní problémy nebo problémy a (f) prodloužené období nečinnosti. Ukončení vašeho účtu WebInk zahrnuje (a) odstranění přístupu ke všem nabízeným službám v rámci služby, včetně, ale bez omezení na zpravodajské desky WebInk, (b) vymazání vašeho hesla a všech souvisejících informací, souborů a obsahu spojených s nebo v rámci vašeho účtu (nebo jeho části) a (c) zakázat další používání Služby. Dále souhlasíte s tím, že veškeré ukončení příčiny bude provedeno pouze podle uvážení společnosti WebInk a že společnost WebInk nebude vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za ukončení vašeho účtu, přiřazenou e-mailovou adresu nebo přístup k služba.

15. Odmítnutí záruk
VÝSLOVNĚ UJISTĚTE A SÚHLASÍTE, ŽE:
1. VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA "TAK, JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI". WebInk VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ všech záruk jakéhokoliv druhu, výslovně uvedené i odvozené, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ.
2. WebInk NEZARUČUJE, ŽE (i) daná služba splní vaše požadavky, (ii) Služba bude nepřerušené, včasné, BEZPEČNÝ NEBO BEZCHYBNÝ, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT Z POUŽITÍ Služba bude PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA jinými produkty, služby, informace, nebo jiný materiál nakoupené nebo získané PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY splní Vaše očekávání, a (v) VŠECHNY CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.
3. Všechen materiál Stahování či jiné získávání PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ SLUŽEB provádíte na vlastní riziko A ŽE BUDETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA poškození počítače SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU STAŽENÍ veškerého takového materiálu.
4. NIKDY PORADENSTVÍ NEBO INFORMACE, AŤ ÚSPĚŠNÉ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ VÁMI OD SPOLEČNOSTI WebInk NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NEBO ZE SPOLEČNOSTI, NEVYVÁŽE ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ URČENA V TOS.
5. MALÝ POČET POUŽÍVATEL MŮŽE ZKUŠENO SE EPILEPTICKÝMI ZÁLEŽITOSTI, POKUD SE VYSTAVUJÍ DO URČITÝCH SVĚTELNÝCH VZORKŮ NEBO ZÁKLADŮ NA POČÍTAČOVÉ OBRAZOVCE NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY. NĚKTERÉ PODMÍNKY MOHOU VYTVÁŘIT PŘEDCHOZÍ NEDOSTATELNÉ EPILEPTICKÉ SYMPTOMY, A TO VEŠKERÉ V POUŽÍVÁNÍCH, KTERÉ NEJSOU HISTORIEM PŘEDCHOZÍCH SEIZRŮ NEBO EPILEPSIE. POKUD SE VÁM NEBO JAKÝKOLIV VAŠÍ FAMILY MÁ EPILEPTICKÝ STAV, KONZULTUJTE VAŠEHO LÉKAŘE PŘED POUŽITÍM SLUŽBY. Okamžitě přerušte užívání služby a konzultujte svého lékaře, pokud máte zkušenosti s následujícími příznaky, když používáte službu - závratě, změněné vize, oči nebo svaly, ztráta vědomí, ztráta povědomí, jakýkoli neúmyslný pohyb nebo konvoluce.

16. Omezení odpovědnosti
VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A ŽE WebInk NEBUDOU VŮČI VÁM ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO ostatní nehmotný ZTRÁTY (AJ VEŘEJNOST, KDYŽ SE WebInk BOLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD) VYPLÝVAJÍCÍ Z: (i) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU; (Ii) náklady na ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB V SOUVISLOSTI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB zakoupeny nebo získány nebo zprávu nebo transakce uzavřené prostřednictvím či z provozu; (iii) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO VYKONÁVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA SLUŽBU; NEBO (v) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB.

17. Veškeré země jsou v současné době přijímány na účet v WebInk s výjimkou Íránu, a to v důsledku předpisů naší banky.

18. Porušení
Nahlášení případných porušení těchto smluvních podmínek na kontaktní formulář.

19. Pravidla firemního loga WebInk
Firemní logo společnosti WebInk je nejviditelnějším a nejrozšířenějším výrazem značky WebInk. Chápeme a oceňujeme, že externí strany mohou chtít zobrazit vztah s WebInk. Nicméně použití firemního loga pro implicitní spolupráci nebo schválení společností WebInk bez výslovného písemného souhlasu společnosti WebInk je přísně zakázáno.

Na této stránce jsou omezené okolnosti, za kterých mohou třetí strany používat logo WebInk. Logo musí být vždy používáno podle specifikací na této stránce pro identifikaci produktů nebo služeb WebInk nebo WebInk. Jakékoliv použití, které spadá mimo tyto specifikace, je přísně zakázáno.

Třetí strany mohou používat logo pouze bez licence pouze v reklamě, marketingovém zajištění nebo na internetových stránkách, které odkazují na vaše spojení s WebInk.

Nepoužívejte logo firmy WebInk v produktech nebo jiných obchodních službách, pro které je požadována formální licence.

Neupravujte ani nezměňujte logo ani ho nepoužívejte zamaskovatelným způsobem, včetně navrhování sponzoringu nebo schválení společností WebInk nebo způsobem, který zaměňuje WebInk s jinou značkou. Použijte naši oficiální a nemodifikovanou včelu WebInk k zastupování WebInk.

Společnost WebInk si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení ukončit nebo změnit oprávnění k zobrazení loga a může požadovat, aby třetí strany upravily nebo vymazaly jakékoliv použití loga, které podle uvážení WebInk nesplňuje tyto pokyny nebo by jinak mohlo poškodit WebInk práva v logu. Společnost WebInk si dále vyhrazuje právo vznést námitky proti nekalému používání nebo zneužití jejích ochranných známek nebo jinému porušení platných zákonů.

20. Politika vrácení peněz
Veškerý nepoužitý reklamní kredit může být vrácen původnímu zdroji prostředků automaticky prostřednictvím našeho webu. Některé platformy mají různá pravidla, pokud jde o časovou hranici povolenou pro vrácení peněz, prosím, zkontrolujte na platformě. Např. PayPal umožňuje až 180 dní a společnost Payza dovolí až 90 dní.